Projemiz Hakkında

Projemiz öncelikle ülkemizde engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların modern bir hak temelli STK’nin en önemli özelliklerinden biri olan temsil ettiği kesimin haklarının takipçisi olma konusunda yetersiz olduklarının tespiti ile başlamıştır. Ardından bu konularda tecrübeli bir insan hakları örgütü ve yurtdışında bu alanda tecrübeleri olan bir başka STK’nın ortaklığı ile çalışmalara başlanmış ve aşağıda sunulan faaliyetler belirlenmiştir.
Projenin genel hedefi Engelli STK’larının kendi içlerinde örgütlenebilme ve savunuculuk yapma kapasitelerinin artırılması ve bu sayede engellilerin yasaların, uluslararası anlaşmaların ve ilgili mevzuatın kendilerine verdiği haklara daha kolay erişmelerinin sağlanmasıdır. Bu genel hedef yukarıda da anlatılan şekli ile ülkemizdeki engelli STK’larının önemli bir eksikliği olan hak temelli yaklaşım konusunda ülke STK’larının kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.
Projenin özel hedefleri ise şunlardır:
-Engellilerin sahip oldukları Haklar Konusunda Bilinçlendirilmesi:
Engellilerin son yıllarda eğitim istihdam sosyal hayat, ulaşım mesleki eğitim bakım gibi konulardaki hakları oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak yasal düzlemde artan bu haklardan faydalanma konusunda engelliler bilgi eksikliği, başvuru zorluğu veya merkezi veya yerel yönetimlerin bu konulardaki tecrübesizliği gibi sebeplerle yeterince faydalanamamaktadırlar. Proje bu konuda STK’lar vasıtasıyla tüm engellilerin hakları konusunda bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.
-Engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların Lobicilik, Hak İhlallerini Tespit, Savunuculuk ve İzleme Konusunda İnsan Kaynakları Kapasitelerinin Artırılması
Engellilerin haklarına ulaşmalarını sağlamada STK’lar önemli bir role sahiptirler. Ancak özellikle yasal düzeyde engellilere verilen haklara ulaşmada STK’ların yeterli derecede kapasitesinin olması gerekir. Herhangi bir hak talebinde bulunmak için Lobicilik, Hak İhlallerini Tespit, Savunuculuk ve İzleme gibi modern hak temelli STK’ların kullanması gereken tedbirler konusunda STK’ların insan kaynakları kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Projemiz bu spesifik hedefe ulaşmak için eğitimler organize etmeyi planlamaktadır
-Engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların ülkemiz yasalarının engellilere tanıdığı haklar( eğitim istihdam ulaşım) konusunda ve bu yasaların tanıdığı olanakların yerel ve merkezi yönetimlerce uygulanmasını hukuki takip yönünden eğitilmeleri.
Engellilere yönelik yasa koyucunun verdiği hakların neler olduğu ile ilgili de yeterince bilgilendirme yoktur. Bu yüzden STK’ların bu hakların neler olduğu ne şekilde kullanılacağı konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Projemiz bu hedefe yönelik de eğitimler verecektir.

-Sürdürülebilir bir engelli danışmanlık sistemi oluşturulması
Engelli hakları ile ilgili olarak ülkemiz hızlı bir gelişim içindedir ve engellilere yönelik haklar her geçen gün artmaktadır. Bu hakların kullanımı ile ilgili somut problemler üzerine uzmanlaşmış bir danışmanlık sisteminin kurulması proje hedeflerinden biridir. Online hizmet verecek bu sistemin projemizin sürdürülebilirliği açısından da önemi büyüktür.

Projemizin paydaşları proje ortaklarının yanı sıra engelli STK’larıdır. Proje hakkında hedef illerden bazı engelli STK’ları ile görüşülmüştür. BU STK’lar bu tür bir eğitimin çok faydalı olacağını belirtmişlerdir.
Proje faaliyetleri şunlardır:
1) Ülkenin genelini temsil edecek nitelikte seçilen toplam 12 ilde toplam 1200 kişi ile yapılacak bir anket çalışması ile birlikte engellilerin ve engelli temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılımı konusunda bir algı analizi gerçekleştirmek.
Özellikle engellirin bu konudaki tutumlarının ölçülmesi yapılacak eğitimlerde ve oluşturulacak eğitim içeriğinde ve hazırlanacak yol haritasında önemli bir rol işgal edecektir.
2) Proje kapsamında yürütülecek eğitim ve kamuoyu bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılmak ve projeyi 6 il dışında da yaygınlaştırmak için kullanılacak bir eğitim CD’si ve kitapçığın hazırlanması.
Proje ortaklarımızın birlikte oluşturacakları bu eğitim, lobicilik savunuculuk Hak İhlallerini Tespit, ve İzleme konuları ile engelli hakları ile ilgili yürürlükte olan veya yürürlüğe girmek üzere hazırlanan yasa, yönetmelik ve uluslararası belgeler konusunda olacaktır.
3) 6 farklı ilde 15 engelli veya engelli STK’sı temsilcisinin karar alma  süreçlerine katılımı ve lobicilik konusunda eğitilmesi. Böylece toplam 90 gencin aktif olarak eğitilmesi
Hazırlanan eğitim içeriği doğrultusunda 6 farklı ilde yapılacak eğitim çalışmaları sadece o ile yönelik olmayacak çevre illerden de katılımcılara açık olacaktır. Eğitimler atölye çalışması olarak gerçekleştirilecek ve eğitim katılımcılarının aktif olarak görüşlerini sunabilecekleri bir ortam sunulacaktır.
4) 6 farklı ilde engellilerin sorunları ve engellilerin karar alma  süreçlerine katılımı ve lobicilik konusunda kamuoyu bilinçlendirmesi yapılması.
Proje kapsamındaki kamuoyu bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve yerel medya aracılığıyla projenin tanıtım sağlanacaktır

5) Online Engelli Hakları Danışmanlık Merkezinin Kurularak, engellilerin hak aramalarında yol gösterici bir merkezin oluşturulması.
Genel bilgi aktarımı yapan eğitimlerin ardından somut ve spesifik olaylar konusunda eğitim alan STK’lara destek veren bir danışma merkezi kurulacak ve online danışmanlık hizmeti bu sistemden STK’lara verilecektir.

Proje süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

 

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Sinop Spastik Çocuklar Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.